Προμήθεια ιματισμού και εξοπλισμού για τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ύψους 9.315.140 εκ. ευρώ

Από το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώθηκε η προκήρυξη ηλεκτρονικού, ανοικτού και διεθνούς συμμετοχής διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας προσφοράς με αντικείμενο την «Προμήθεια ιματισμού και εξοπλισμού για τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής», συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης εννέα εκατομμυρίων τριακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων εκατόν σαράντα ευρώ #9.315.140,00€# με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 21-4-2021.

Η εξέλιξη αυτή δικαιώνει την επί σειρά ετών επίμονη διεκδίκηση της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. για την προμήθεια ιματισμού και εξοπλισμού του συνόλου των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Ειδικότερα, η εν λόγω προμήθεια περιλαμβάνει:

α. Προμήθεια επιχειρησιακού ιματισμού και εξειδικευμένου καταδυτικού εξοπλισμού και υλικών έρευνας και διάσωσης για τα στελέχη της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προϋπολογισθείσας αξίας ενός εκατομμυρίου διακοσίων επτά χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα ευρώ #1.207.390,00€#.

β. Προμήθεια επιχειρησιακού ιματισμού και εξειδικευμένου εξοπλισμού για τα στελέχη των Κλιμακίων Ειδικών Αποστολών ΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ., προϋπολογισθείσας αξίας δύο εκατομμυρίων πενήντα δύο χιλιάδων εβδομήντα ευρώ #2.052.070,00€#,

γ. Προμήθεια επιχειρησιακού ιματισμού και εξειδικευμένου εξοπλισμού για την Υπηρεσία Συνδέσμων – Διασωστών Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., προϋπολογισθείσας αξίας τριακοσίων δώδεκα χιλιάδων εκατόν δέκα ευρώ #312.110,00€#.

δ. Προμήθεια σύγχρονων αλεξίσφαιρων γιλέκων μετά παρελκομένων, προϋπολογισθείσας αξίας τριών εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων ευρώ # 3.285.000,00€#.

ε. Προμήθεια ιματισμού για τα πληρώματα πλοίων και τα λοιπά στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προϋπολογισθείσας αξίας δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα ευρώ #2.458.570,00€#.

Η σύμβαση των υπό προμήθεια ειδών (πλην του είδους (7) του Κεφαλαίου Ε της Διακήρυξης) περιλαμβάνεται στη Δράση «Ενίσχυση της Εθνικής Ικανότητας μέσω της προμήθειας ιματισμού και εξοπλισμού για τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων», η οποία έχει ενταχθεί στον Ειδικό Στόχο 2 «Σύνορα» και στον Εθνικό Στόχο 6 «Εθνική Ικανότητα» του Εθνικού Προγράμματος «Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020» βάσει της Συμφωνίας Επιδότησης Δράσης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων (Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.), και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και εθνικούς πόρους.

Η πίστωση για την προμήθεια του είδους «Επενδύτης (τζάκετ τύπου Fly)», προϋπολογισθείσας αξίας δεκαπέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ #15.500,00€#, θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Ειδικός Φορέας «Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού» οικονομικού έτους 2021.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου θα είναι διαθέσιμο το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης.

02/2021 Διακήρυξη

Δείτε επίσης

Βίντεο από την κατάσχεση ενενήντα ενός κιλών και έξι γραμμαρίων κοκαΐνης στον Πειραιά αξίας 4.000.000€ που εντοπίστηκαν σε εμπορευματοκιβώτιο με μπανάνες

874 Ογδόντα πλαστικές συσκευασίες που περιείχαν ναρκωτική ουσία (κοκαΐνη) συνολικού μικτού βάρους ενενήντα ενός κιλών …