17 Ιουνίου 2024

Τροποποίηση «Οργανισμού ΥΝΑΝΠ» | Κατανομή οργανικών θέσεων του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ανά κατηγορία και ειδικότητα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 28/2024

ΦΕΚ 88/Α/13-6-2024

Τροποποίηση του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

β) της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4676/2020 «Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές και λοιπές διατάξεις» (Α’ 67),

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

2. Την 102928ΕΞ/8.7.2023 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β’4441).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με την 2811.8/66981/27.9.2023 εισήγηση του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

4. Την 49/2024 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με πρόταση της Υπουργού Εσωτερικών, του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 78 του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26), αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«2. Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κατανέμονται ανά κατηγορία και ειδικότητες, ως ακολούθως:

α) Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. απόφοιτοι της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ή από μετάταξη, χίλιες δεκατέσσερις (1014) οργανικές θέσεις, οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:

Αντιναύαρχοι τρεις (3),

Υποναύαρχοι έξι (6),

Αρχιπλοίαρχοι δεκαπέντε (15),

Πλοίαρχοι εβδομήντα πέντε (75),

Αντιπλοίαρχοι εκατόν σαράντα πέντε (145),

Πλωτάρχες διακόσιες (200),

Υποπλοίαρχοι διακόσιες είκοσι (220),

Ανθυποπλοίαρχοι και Σημαιοφόροι (ενιαίες) τριακόσιες πενήντα (350).

β) Αξιωματικοί Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Τεχνικού, ή Υγειονομικού, ή Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας,

ή Οικονομικού, ή Νομικού, μία (1) οργανική θέση Υποναυάρχου κοινή.

γ) Αξιωματικοί Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Τεχνικού απευθείας κατάταξης, ή από μετάταξη, εκατόν σαράντα δύο (142) οργανικές θέσεις, οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:

Αρχιπλοίαρχος μία (1),

Πλοίαρχοι έξι (6),

Αντιπλοίαρχοι έως και Σημαιοφόροι (ενιαίες) εκατόν τριάντα πέντε (135).

δ) Αξιωματικοί Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Υγειονομικού απευθείας κατάταξης, ή από μετάταξη, ή προερχόμενοι από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, ή προερχόμενοι από Ανθυπασπιστές Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Υγειονομικού, τριάντα τέσσερις (34) οργανικές θέσεις, οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:

Αρχιπλοίαρχος μία (1),

Πλοίαρχοι τρεις (3),

Αντιπλοίαρχοι έως και Σημαιοφόροι (ενιαίες) τριάντα (30).

ε) Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας απευθείας κατάταξης, ή από μετάταξη, ή προερχόμενοι από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, δώδεκα (12) οργανικές θέσεις, οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:

Αρχιπλοίαρχοι έως και Σημαιοφόροι (ενιαίες) δώδεκα (12).

στ) Αξιωματικοί Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Οικονομικού απευθείας κατάταξης, ή από μετάταξη, ή προερχόμενοι από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, σαράντα δύο (42) οργανικές θέσεις, οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:

Αρχιπλοίαρχος μία (1),

Πλοίαρχοι έξι (6),

Αντιπλοίαρχοι έως και Σημαιοφόροι (ενιαίες) τριάντα πέντε (35).

ζ) Αξιωματικοί Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Νομικού απευθείας κατάταξης, ή από μετάταξη, ή προερχόμενοι από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, σαράντα δύο (42) οργανικές θέσεις, οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:

Αρχιπλοίαρχος μία (1),

Πλοίαρχοι έξι (6),

Αντιπλοίαρχοι έως και Σημαιοφόροι (ενιαίες) τριάντα πέντε (35).

η) Αξιωματικοί Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. Ειδικής Μονιμότητας, τρεις (3) οργανικές θέσεις, οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:

Αντιπλοίαρχοι έως και Σημαιοφόροι (ενιαίες) τρεις (3).

θ) Αξιωματικός Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Ιερέα απευθείας κατάταξης, ή από μετάταξη (Σημαιοφόρος έως και Αρχιπλοίαρχος), μία (1) οργανική θέση.

ι) Αξιωματικοί Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Κυβερνήτη ή Μηχανικού απευθείας κατάταξης, ή από μετάταξη, τριακόσιες πενήντα (350) οργανικές θέσεις, οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:

Σημαιοφόροι έως και τον Αρχιπλοίαρχο Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (ενιαίες) τριακόσιες πενήντα (350).

ια) Αξιωματικοί Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. προερχόμενοι από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών (Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.), χίλιες διακόσιες ογδόντα (1280) οργανικές θέσεις, οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:

 Αντιπλοίαρχοι έως και Σημαιοφόροι (ενιαίες) χίλιες διακόσιες ογδόντα (1.280).

ιβ) Αξιωματικοί Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. προερχόμενοι από διακριθέντες αθλητές ή από μονίμους Εφέδρους κατ’ απονομήν Αξιωματικούς, σαράντα μία (41) οργανικές θέσεις, οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:

 Αντιπλοίαρχοι έως και Σημαιοφόροι (ενιαίες) σαράντα μία (41).

ιγ) Αξιωματικοί Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., Ανθυπασπιστές Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., Υπαξιωματικοί Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. προερχόμενοι από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και Λιμενοφύλακες καταταγέντες μετά από προκήρυξη διαγωνισμού κατάταξης, ή εισαχθέντες μέσω του συστήματος των πανελλαδικών εξετάσεων, ή Αξιωματικοί Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., Ανθυπασπιστές Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. και Υπαξιωματικοί Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. προερχόμενοι από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων οι οποίοι προήχθησαν στον βαθμό του Κελευστή Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ. μέσω προαγωγικών εξετάσεων, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4504/2017, έξι χιλιάδες διακόσιες τέσσερις (6.204) οργανικές θέσεις, οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:

Λιμενοφύλακες έως και Αντιπλοίαρχοι Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (ενιαίες) έξι χιλιάδες διακόσιες τέσσερις (6.204).

ιδ) Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί προερχόμενοι από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος (Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.), τριακόσιες τέσσερις (304) οργανικές θέσεις, οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:

Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί (Αρχικελευστές, Επικελευστές, Κελευστές) (ενιαίες) τριακόσιες τέσσερις (304).

ιε) Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού απευθείας κατάταξης, ή από μετάταξη, τριάντα (30) οργανικές θέσεις, οι οποίες κα- τανέμονται ως ακολούθως:

Ανθυπασπιστές Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. και Υπαξιωματικοί Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (Αρχικελευστές, Επικελευστές, Κελευστές) (ενιαίες) τριάντα (30).

3. Οι οργανικές θέσεις των Ανθυπασπιστών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. και των Υπαξιωματικών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. της περ. ιδ της παρ. 2 κάθε φορά που κενώνονται, μεταφέρονται στην κατηγορία των Αξιωματικών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. της περ. ια της παρ. 2 και λογίζονται ως οργανικές θέσεις της περ. ια της παρ. 2. Γ ια τον σκοπό του προηγούμενου εδαφίου, κάθε φορά που κενώνονται οι οργανικές θέσεις της περ. ιδ της παρ. 2, εκδίδεται πριν την έναρξη της ετήσιας διαδικασίας τακτικών μεταθέσεων απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με την οποία διαπιστώνεται η μεταφορά των θέσεων».

Άρθρο 2

Οι παρ. 4 και 5 του άρθρου 78 του π.δ. 13/2018 καταργούνται.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 31 Μαΐου 2024

Δείτε επίσης

Ενημέρωση Γραφείου Πρωθυπουργού για ζητήματα στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

11.649 Στο Μέγαρο Μαξίμου με τον σύμβουλο του Πρωθυπουργού και υπεύθυνο επικοινωνίας στην Κοινωνία των …