Νομοσχέδιο Υπ. Οικ. με παρεμβάσεις σε βασικό μισθό και επιδόματα

Αναρτήθηκε προς διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων και της οικογένειας», στο οποίο περιλαμβάνεται μία σειρά ρυθμίσεων μισθολογικών θεμάτων.

Τονίζουμε ότι δεν πρόκειται περί αναμόρφωσης του ισχύοντος μισθολογίου αλλά για νομοθετικές παρεμβάσεις στο βασικό μισθό κατηγοριών προσωπικού και σε επιμέρους αναπροσαρμογές ήδη προβλεπόμενων επιδομάτων.

Αναφορικά με το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, με το σχέδιο νόμου:

Α. Αναπροσαρμόζονται οι βασικοί μισθοί

Προβλέπεται η προσαύξηση των βασικών μισθών με ποσό το οποίο κατά προσέγγιση ανέρχεται στα 70 € μεικτά, ενώ γίνεται μνεία ότι η προσαύξηση αυτή δε συμψηφίζεται με τυχόν καταβαλλόμενη προσωπική διαφορά.

Β. Επανακαθορίζεται η οικογενειακή παροχή

Η παροχή σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου αφορά στέλεχος με τέκνα ανήλικα ή ανίκανα σωματικά ή πνευματικά για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με ποσοστό αναπηρία 50% τουλάχιστον και επανακαθορίζεται ως εξής:

– στα 70 € για 1 τέκνο (αντί των 50 € με το ισχύον καθεστώς),

– στα 120 € για 2 τέκνα (αντί των 70 € με το ισχύον καθεστώς),

– στα 170 € για 3 τέκνα (αντί των 120 € με το ισχύον καθεστώς),

– στα 220 € για 4 τέκνα (αντί των 170 € με το ισχύον καθεστώς).

και προσαυξάνεται κατά 70 € (αντί των 50 € με το ισχύον καθεστώς) για κάθε επιπλέον τέκνο.

Με τη σχεδιαζόμενη νομοθετική διάταξη προβλέπεται ότι η κατά τα ανωτέρω παροχή χορηγείται για τέκνα φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, εφόσον είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο εφόσον φοιτούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Προβλέπεται ότι από 1-1-2024 καταργούνται το 3ο και το 4ο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4354/2015 όπως ισχύει, που ορίζουν ότι: «Η παροχή του προηγούμενου εδαφίου δεν χορηγείται σε υπάλληλο με τέκνα τα οποία έχουν ίδια εισοδήματα είτε από την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος είτε από άλλη πηγή, υποβάλλουν δική τους φορολογική δήλωση και το δηλωθέν εισόδημα υπερβαίνει το ύψος του αφορολόγητου ορίου, όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά από τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας. Σε αυτή την περίπτωση η οικογενειακή παροχή παύει να καταβάλλεται για το οικονομικό έτος κατά το οποίο διαπιστώνεται η υπέρβαση του ως άνω ορίου».

Γ. Αναπροσαρμόζεται το επίδομα θέσης ευθύνης

Για τις περιπτώσεις των επιδομάτων της παρ. Γ του άρθρου 127 του ν. 4472/2017 προβλέπεται η αναπροσαρμογή του επιδόματος θέσης ευθύνης το οποίο αυξάνεται κατά 30% και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ, με προϋπόθεση για τη χορήγηση του εν λόγω επιδόματος την πραγματική άσκηση των καθηκόντων.

Δ. Αναπροσαρμόζεται το επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας

Προβλέπεται η αναπροσαρμογή του επιδόματος ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας και η δυνατότητα χορήγησης του εν λόγω επιδόματος και σε υπαλλήλους που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και τα ήδη προβλεπόμενα ποσά:

– προσαυξάνονται κατά 70 € (αντί των 55 € με τις ισχύουσες διατάξεις) για τα στελέχη που είναι έγγαμα ή έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης χωρίς τέκνα,

– προσαυξάνονται κατά 130 € (αντί των 115 € με τις ισχύουσες διατάξεις) για τα στελέχη, που πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης της οικογενειακής παροχής.

Προβλέπεται ότι σε περίπτωση συζύγων ή συμβιούντων (σύμφωνο συμβίωσης) η προσαύξηση καταβάλλεται και στους δύο υπαλλήλους.

Ε. Αυξάνεται το επίδομα παραμεθορίου

Προβλέπεται η αναπροσαρμογή του μηνιαίου επιδόματος παραμεθορίου, το οποίο αυξάνεται στο ποσό των 130 € (αντί των 100 € με τις ισχύουσες διατάξεις).

Δείτε επίσης

Βίντεο από την κατάσχεση ενενήντα ενός κιλών και έξι γραμμαρίων κοκαΐνης στον Πειραιά αξίας 4.000.000€ που εντοπίστηκαν σε εμπορευματοκιβώτιο με μπανάνες

874 Ογδόντα πλαστικές συσκευασίες που περιείχαν ναρκωτική ουσία (κοκαΐνη) συνολικού μικτού βάρους ενενήντα ενός κιλών …