ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.

LOGO POEPLS

Πρόεδρος: ΤΣΙΑΝΟΣ Παναγιώτης
Αντιπρόεδρος: ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ Αθανάσιος
Αντιπρόεδρος: ΚΟΥΖΗΣ Βασίλειος
Αντιπρόεδρος
Υπεύθυνος Ειδικών Μονάδων:
ΓΑΛΑΝΗΣ Χρήστος
Αντιπρόεδρος
Υπεύθυνος προσφυγικού-μεταναστευτικού:
ΣΑΜΑΡΑΣ Ευστάθιος
Γενικός Γραμματέας: ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ Γεώργιος
Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας: ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ Χαράλαμπος
Οργανωτικός Γραμματέας: ΛΑΣΚΑΡΗΣ Γεώργιος
Αναπληρωτής Οργανωτικός Γραμματέας ΛΑΖΙΝΟΣ Αχιλλεύς
Ταμίας: ΤΣΙΑΠΛΙΑΣ Βασίλειος
Αναπληρωτής Ταμίας: ΤΣΑΛΙΚΗΣ Ιωάννης
Υπεύθυνος Πρωτ/μιων Ενώσεων: ΔΑΝΙΚΑΣ Σωτήριος
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΙΑΣ Φώτιος
Μέλη: ΚΩΣΤΑΚΗΣ Μιχαήλ, ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΑΣ Γεώργιος, ΚΟΡΙΖΗΣ Ιωάννης, ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Γεώργιος, ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος, ΚΑΜΒΥΣΗΣ Σαράντος
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΤΣΙΑΝΟΣ Παναγιώτης, ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ Γεώργιος, ΛΑΣΚΑΡΗΣ Γεώργιος, ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ Αθανάσιος, ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ Χαράλαμπος, ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος, ΚΑΜΒΥΣΗΣ Σαράντος
Εκπρόσωποι Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. στα Συμβούλια Μεταθέσεων
Τακτικό Μέλος: ΤΣΙΑΝΟΣ Παναγιώτης
Αναπληρωματικό Μέλος: ΤΣΙΑΠΛΙΑΣ Βασίλειος
Εκπρόσωποι Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. στα Συμβούλια Προσφυγών
Τακτικό Μέλος: ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ Γεώργιος
Αναπληρωματικό Μέλος: ΚΩΣΤΑΚΗΣ Μιχαήλ
Εκπρόσωπος στο Λογαριασμό Αλληλοβοηθείας Προσωπικού (Λ.Α.Π.)
Τακτικό Μέλος: ΚΟΥΖΗΣ Βασίλειος
Αναπληρωματικό Μέλος: ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ Λεωνίδας
Εκπρόσωπος στο Ταμείο Αρωγής Λ.Σ.
Τακτικό Μέλος: ΚΩΣΤΑΚΗΣ Μιχαήλ
Αναπληρωματικό Μέλος: ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ Δημήτριος
Εκπρόσωπος στον ΕΦΚΑ ΚΩΣΤΑΚΗΣ Μιχαήλ