Έκτακτες κρίσεις και προαγωγές Αξιωματικών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ

Έκτακτες κρίσεις και προαγωγές Αξιωματικών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ

Α) Κύρωση πινάκων έκτακτης κρίσης Κατώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικών για το έτος 2017 – Προαγωγή δύο (02) Υποπλοιάρχων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικών στον βαθμό του Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικού.

Κυρώνονται οι πίνακες έκτακτης κρίσης Κατώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικών για το έτος 2017, που συνέταξε το Κατώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2017 και για τους οποίους σχετικό είναι το από 02 Οκτωβρίου 2017 Πρακτικό του, ως ακολούθως:

Για Υποπλοιάρχους Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικούς, των οποίων η κρίση είχε ανασταλεί, για το έτος 2017, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 7 του Π.Δ. 38/2012 (Α΄ 75):

Π ί ν α κ α ς Α΄
«Προακτέων»
1. Διαμάντης Γεώργιος του Ιωάννη (Α.Μ. 51Τ)
2. Αλεξίου Αικατερίνη του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 52Τ)
3. Κούρουπας Γεώργιος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 62Τ)

Π ί ν α κ α ς Β΄
«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»
Ουδείς

Π ί ν α κ α ς Γ΄
«Αποστρατευτέων»
Ουδείς

2. Προάγεται ο Υποπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικός Διαμάντης Γεώργιος του Ιωάννη (Α.Μ. 51Τ) στον βαθμό του Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικού, ως υπεράριθμος σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2(στ) του Π.Δ. 81/2012 (Α΄ 139), αναδρομικά από 28 Απριλίου 2017, ημερομηνία προαγωγής ομοιοβάθμου του και της αυτής τάξεως Αξιωματικού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικού, κατόπιν εγγραφής του από το Κατώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2017 στον Πίνακα Α΄ «Προακτέων», για το έτος 2017 και τίθεται στην επετηρίδα των Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικών μετά τον Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικό Πάγγο Απόστολο του Ευαγγέλου (Α.Μ. 50Τ).

3. Προάγεται η Υποπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικός Αλεξίου Αικατερίνη του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 52Τ) στον βαθμό του Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικού, ως υπεράριθμη σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2(στ) του Π.Δ. 81/2012 (Α΄ 139), αναδρομικά από 28 Απριλίου 2017, ημερομηνία προαγωγής ομοιοβάθμου της και της αυτής τάξεως
Αξιωματικού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικού, κατόπιν εγγραφής της από το Κατώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2017 στον Πίνακα Α΄ «Προακτέων», για το έτος 2017 και τίθεται στην επετηρίδα των Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικών προ του Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικού Σοφικίτη Ηλία του Αθανάσιου (Α.Μ. 53Τ) και μετά τον Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικό Διαμάντη Γεώργιο του Ιωάννη (Α.Μ. 51Τ).

Β) Κύρωση πινάκων έκτακτης κρίσης Κατώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, προερχόμενων από τη Σχολή Δ.Υ.Λ.Σ. – Προαγωγή Κατώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Κυρώνονται οι πίνακες έκτακτης κρίσης Κατώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, προερχόμενων από τη Σχολή Δ.Υ.Λ.Σ, που συνέταξε το Κατώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2017 (πρακτικό 02 Οκτωβρίου 2017), για το έτος 2017, ως ακολούθως:

1. Για Σημαιοφόρους Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 παρ.7 του π.δ.38/2012, οι οποίοι συμπληρώνουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1(α) και 4 του π.δ.81/2012 :

Π ί ν α κ α ς Α΄
«Προακτέων»
1. Βαϊτσης Δημήτριος του Παναγιώτη (Α.Μ. 3720)
2. Παντζιάλα Ευτυχία-Μαρία του Βασιλείου (Α.Μ.3896)
3. Τσαγκαράκης Εμμανουήλ του Σταύρου (Α.Μ. 4002)

Π ί ν α κ α ς Β΄
«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»
Ουδείς

Πίνακας Γ΄
«Αποστρατευτέων»,
Ουδείς

2. Για Σημαιοφόρο Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής, ο οποίος συμπληρώνει τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 7 παρ.1(α) και 4 του π.δ.81/2012 (οφειλόμενη κρίση) :

Π ί ν α κ α ς Α΄
«Προακτέων»
Δρακόπουλος Ευάγγελος του Σπήλιου (Α.Μ.3774)

3. Για Σημαιοφόρο Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής, στα πλαίσια της διοικητικής του αποκατάστασης, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 7 παρ.1(α) και 4 του π.δ.81/2012:

Π ί ν α κ α ς Α΄
«Προακτέων»
Μπακαούκας Λεωνίδας του Χρήστου (Α.Μ.4147)

Β. 1. Προάγονται οι Σημαιοφόροι Λιμενικού Σώματος–Ελληνικής Ακτοφυλακής

1. Βαϊτσης Δημήτριος του Παναγιώτη (Α.Μ. 3720)
2. Παντζιάλα Ευτυχία-Μαρία του Βασιλείου (Α.Μ.3896)
3. Τσαγκαράκης Εμμανουήλ του Σταύρου (Α.Μ. 4002)

στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, αναδρομικά από 09 Ιουνίου 2017, λόγω συμπληρώσεως των απαιτούμενων για την προαγωγή αυτή προσόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.1(α) και 4 του π.δ.81/2012 και του άρθρου 3 παρ.7 του π.δ.38/2012.

2. Προάγεται ο Σημαιοφόρος Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής Δρακόπουλος Ευάγγελος του Σπήλιου (Α.Μ.3774) στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, αναδρομικά από 09 Ιουνίου 2017, ημερομηνία προαγωγής ομοιοβάθμων του και της αυτής τάξης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, λόγω συμπληρώσεως των απαιτούμενων για την προαγωγή αυτή προσόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 7 παρ.1(α) και 4 του π.δ.81/2012 και τίθεται στην επετηρίδα των Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής προ της Ανθυποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Μπαλτά Ελένης του Κωνσταντίνου (Α.Μ.3775) και μετά τον Ανθυποπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Κουτάντο Γεώργιο του Αριστείδη (Α.Μ.3772).

3. Προάγεται ο Σημαιοφόρος Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής Μπακαούκας Λεωνίδας του Χρήστου (Α.Μ.4147) στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, αναδρομικά από 09 Ιουνίου 2017, ημερομηνία προαγωγής ομοιοβάθμων του και της αυτής τάξης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, λόγω συμπληρώσεως των απαιτούμενων για την προαγωγή αυτή προσόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.1(α) και 4 του π.δ.81/2012 και τίθεται στην επετηρίδα των Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής προ του Ανθυποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Αξιώτη Ευάγγελου του Περικλή (Α.Μ.3951) και μετά τον Ανθυποπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Σκανδάμη Νικόλαο- Σπυρίδωνα του Κωνσταντίνου (Α.Μ.3949).

Γ) Προαγωγή τεσσάρων (04) Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, οι οποίοι προέρχονται από αθλητές στους οποίους απονεμήθηκε ο βαθμός του Σημαιοφόρου Λ.Σ.

Προάγονται οι Σημαιοφόροι Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής, οι οποίοι προέρχονται από αθλητές στους οποίους απονεμήθηκε ο βαθμός του Σημαιοφόρου Λ.Σ.:

1. ΝΤΡΑΚΟΒΙΤΣ Γεώργιος του Τηλέμαχου (Α.Μ.3483)
2. ΚΕΜΑΝΕΤΖΗΣ Στυλιανός του Αποστόλου (Α.Μ.4389)
3. ΜΟΥΖΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος του Παναγιώτη (Α.Μ.6091)
4. ΜΗΝΟΥΔΗΣ Βασίλειος του Στέργιου (Α.Μ.7290)

στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, λογιζομένης της προαγωγής αυτής από 10 Οκτωβρίου 2017, λόγω συμπληρώσεως των απαιτούμενων για την προαγωγή αυτή προσόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.1(α) και του άρθρου 28 παρ.2 του π.δ. 81/2012.»

Σχετικά Άρθρα

Leave a Reply

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.