Άδειες απουσίας προσωπικού Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.

Άδειες απουσίας προσωπικού Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.

ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΣ-ΕΛΑΚΤ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Π.Δ. ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 80 (ΦΕΚ 153 Α/23-11-2015)
Σχετικά:
1) Π.Δ. 80 (ΦΕΚ 153Α/23-11-2016)
2) Αριθμ.Πρωτ.:2415.9/40964/25-11-2015 Δ/γή ΔΠ Ε΄
3) Αριθμ.Πρωτ.:2415.9/47762/18-12-2015 Δ/γή ΔΠ Ε΄
  .
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ
Το προσωπικό Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. δικαιούται τριάντα (-30-) ημέρες μετά από την συμπλήρωση ενός έτους πραγματικής Υπηρεσίας στο σώμα.
Χορηγείται τμηματικά ή ολόκληρη η διάρκεια κάθε τμήματος δεν δύναται να είναι μικρότερη των πέντε (-05-) ημερών και η μεγαλύτερη των είκοσι (-20-) ημερών.
Οι αιτήσεις για χορήγηση κανονικής άδειας απουσίας για το εσωτερικό ή το εξωτερικό , εγκρίνονται εντός δεκαπέντε (-15-) ημερών από την υποβολή της αίτησης.
ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΜΙΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
Το προσωπικό Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. δικαιούται επτά (-07-) ημέρες.
Χορηγείται είτε τμηματικά είτε ολόκληρη.
ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
Το προσωπικό Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. δικαιούται μέχρι και δύο (-02-) μήνες.
Κατ’εξαίρεση , οι συνήθεις αναρρωτικές άδειες διάρκειας μέχρι και δεκατεσσάρων (-14-) ημερών δύναται να χορηγούνται χωρίς παραπομπή στην Α.Ν.Υ.Ε. , εφόσον η γνωμάτευση για την χορήγησή τους εκδίδεται μόνον μετά από ενδονοσοκομειακή ή ημερήσια νοσηλεία σε νοσηλευτικά ιδρύματα.
Σε περίπτωση που δεν δύναται να παρουσιασθεί στην Α.Ν.Υ.Ε. αυτό βεβαιώνεται με σχετική ιατρική γνωμάτευση.
ΑΔΕΙΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
Το προσωπικό Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ δικαιούται μέχρι και δέκα (-10-) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος
ΑΔΕΙΑ ΚΥΗΣΗΣ-ΛΟΧΕΙΑΣ , ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ
Το προσωπικό Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. δικαιούται:
1) Να λάβει άδεια κύησης – λοχείας διάρκειας μέχρι πέντε (-05-) μηνών ως ακολούθως:
1α) Άδεια κύησης , δύο (-02-) μήνες πριν από τον τοκετό
1β) Άδεια λοχείας , τρείς (-03-) μήνες μετά τον τοκετό.
2) Να λάβει άδεια κύησης διάρκειας πέντε (-05-) μηνών από τον πέμπτο μήνα της κύησης.
3) Στην περίπτωση (1α) μειώνεται ο χρόνος εργασίας κατά δύο (-02-) ώρες ημερησίως εφόσον έχει τέκνο ή τέκνα ηλικίας έως δύο (-02-) ετών και κατά μία (-01-) ώρα εφόσον έχει τέκνο ή τέκνα από 2 έως 4 ετών.
4) Στην περίπτωση (1β) μετά το πέρας της άδειας κύησης , χορηγείται άδεια ανατροφής τέκνου διάρκειας εννέα (-09-) μηνών.Λαμβάνεται άπαξ και συνεχόμενη και εξαντλείται μέχρι το τέκνο να συμπληρώσει το έκτο έτος της ηλικίας του.
5) Σε περίπτωση πολύδυμης κύησης , η άδεια ανατροφής αυξάνεται κατά ένα (-01-) μήνα , για κάθε επιπλέον τέκνο.
6) Σε περίπτωση απόκτησης τρίτου τέκνου και άνω η άδεια ανατροφής αυξάνεται κατά τρείς (-03-) μήνες για κάθε τέκνο.
ΑΔΕΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ
1) Το προσωπικό Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο έχει σύζυγο ή άγαμα τέκνα ανεξαρτήτως ηλικίας , που πάσχουν από ψυχική , νοηματική ή σωματική αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω , χορηγείται άδεια απουσίας είκοσι (-20-) ημερών ανά ημερολογιακό έτος.
Αντί αυτής δύναται να αιτηθούν μείωση του ωραρίου κατά μία (-01-) ώρα την ημέρα
2) Το προσωπικό Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο έχει τεκνά έως 15 ετών τα οποία πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτηνόμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% , δύναται να αιτηθεί μείωση του ωραρίου κατά μία (-01-) ώρα την ημέρα.
3) Το προσωπικό Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο έχει τέκνα που πάσχουν από νόσημα το οποίο χρήζει μεταγγίσεις αίματος ή περιοδικής νοσηλείας χορηγείται ανά ημερολογιακό έτος άδεια εικοσιδύο (-22-) ημερών.
4) Στο προσωπικό Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο υπόκειται σε διαδικασία ιατρικής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής δικαιούται κατά την ημέρα της ωοληψίας άδεια απουσίας μίας (-01-) ημέρας και άδεια δεκαπέντε (-15-) ημερών από τη εμβυομεταφορά.
Στο άρρεν προσωπικό χορηγείται άδεια απουσίας μίας (-01-) ημέρας κατά την ημέρα της ωοληψίας καθώς και άδειας απουσίας μίας (-01-) ημέρας , κατά την ημέρα της εμβρυομεταφοράς της συζύγου.
5) Το προσωπικό Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο υιοθετεί τέκνο , χορηγείται άδεια τριών (-03-) μηνών εντός του πρώτου εξαμήνου μετά την ολοκλήρωση της υιοθεσίας εφόσον το τέκνο είναι μέχρι έξι (-06-) ετών.
Άδεια πέντε (-05-) ημερών για την ολοκλήρωση της υιοθεσίας
6) Το προσωπικό Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο έχει τέκνα τα οποία παρακολουθούν μαθήματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρέχεται άδεια τεσσάρων (-04-) ημερών στη διάρκεια του σχολικού έτους.
7) Σε περίπτωση γάμου δέκα (-10-) ημέρες εντός δεκαπέντε (-15-) ημερών από την τέλεση.
8) Σε περίπτωση θανάτου συζύγου ή συγγενείς έως και Β΄ βαθμού τρεις (-03-) ημέρες εντός δεκαπέντε (-15-) ημερών από την επέλευση του γεγονότος.
9) Σε περίπτωση γέννησης τέκνου πέντε (-05-) ημέρες εντός δεκαπέντε (-15-) ημερών από την επέλευση του γεγονότος.

ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Το προσωπικό Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. δικαιούται μέχρι και έξι (-06-) μήνες για το εσωτερικό ή το εξωτερικό άνευ αποδοχών , εφόσον συντρέχουν σοβαροί ιδιωτικοί λόγοι.Για τους ίδιους λόγους , δύναται να χορηγείται άπαξ άδεια απουσίας άνευ αποδοχών διάρκειας τουλάχιστον ενός (-01-) έτους και μέχρι τρία (-03-) έτη.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Δεν δύναται να υπερβαίνει τα δύο (-02-) έτη.Σε Αξιωματικούς ειδικότητας Υγειονομικού καθώς και Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς δύναται να χορηγείται ανά ημερολογιακό έτος για το εξωτερικό δέκα (-10-) ημέρες για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά συνέδρια.
ΑΔΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Μέχρι είκοσι (-20-) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος.
ΑΔΕΙΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
Οι αθλητές οι οποίοι κατατάσσονται σε κατηγορίες δύναται να χορηγείται άδεια απουσίας για το εσωτερικό ή το εξωτερικό.
ΑΔΕΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Τέσσερις (-04-) ημέρες σε περίπτωση:
Εθελοντικής αιμοδοσίας στις Τράπεζές αίματος του Υ.Ν.Α.Ν.Π. ή για ασθενή ο οποίος υπηρετεί στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή εργάζεται ως πολιτικός υπάλληλος στο Υ.Ν.Α.Ν.Π.
Δύο (-02-) ημέρες σε περίπτωση:
Σε κάθε άλλη εθελοντική αιμοδοσία
Χορηγούνται μέχρι και δύο (-02-) μήνες από την ημερομηνία αιμοδοσίας
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 1264/1982 (Α΄79)
ΛΟΓΩ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ
Ανά ημερολογιακό έτος συνολικής διάρκειας τριάντα (-30-) ημερλων
ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΡΕΙΑΣ
Χορηγούνται στις κανονικές άδειες , στις άδειες μικράς διάρκειας και στις συνήθεις αναρρωτικές άδειες τέσσερις (-04-) ημέρες.
Ταμίας Ε.Π.Λ.Σ. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / Μέλος Δ.Σ. Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ Χρήστος
Γενικός Γραμματέας Ε.Π.Λ.Σ. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Αντώνιος

Σχετικά Άρθρα

Leave a Reply

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.